Treballs Forestals

 

Telf. 669 866 792

 

C/ Ternelles 5 baixos. (Son rapinya)

07013 Palma de Mallorca.

sempervirensmallorca@gmail.com

 

Silvicultura preventiva

 

Modificam l'estructura de les formes de vegetació per dificultar la propagació del foc. mitjançant actuacions lineals i en massa, per aconseguir crear discontinuitats del combustible acumul·lat per disminuir la carrega existent.

 

De manera que amb actuacions en una proporció baixa de la superficie de la massa, aquesta queda protegida.

 

Evitant impactar sobre l'evolució de l'ecosistema, la lliure circulació de la fauna, ni en els usos habituals del bosc.

 

realitzam actuacions lineals:

 

-faixes auxiliars

-Línies de defensa

 

 

- Realitza'm àreas d'autoprotecció de vivendes.

TREBALLS FORESTALS

 

Definim la silvicultura mediterrània com el conjunt de tècniques emprades per obtenir uns beneficis o serveis en els ecosistemes forestals, entenguent, que a les Illes Balears la silvicultura aplicada poseeix un marcat objectiu protector.

 

SERVEIS:

Treballs forestals

 

Realitzam totes les feines inherents en aquets tipus de treballs, tals com son: Desbrossaments. Tales i aclarides de masses forestals. Desbrancats i trossejaments de fusts. Podes. I Eliminació de residus resultants.

 

-Desbrossaments de finques, parcel·les i camins. Treballam en disminuir la quantitat de vegetació (combustible) present, mitjançant la eliminació de vegetació herbàcea i arbustiva per sega i triturat...

 

 

 

Els objectius que cercam amb els desbrossament son: disminuir el risc d'incendi, afavorir la transitabilitat, afavorir el regenerat, eliminar competència dels matorrals a les masses joves, paisatjisme...

 

-Aclarides de masses forestals:

 

eliminació del peus sobrants sense aprofitament, mal conformats i dins bosquets amb excesiva densitat, tractant d'afavorir els peus més grans, ben situats que puguin extreure el millor rendiment. feim tales d'arbres no desitjats dins la masa forestal amb la posterior desbrancada i trossejament del fust per l'aprofitament de la fusta. Es tracta també de fer tales no de regenaració sinó de millora, amb l'objectiu de reduir la competencia i anticipar la producció de fusta